Το τετράδιο της πρώτης μου γραφής

Το τετράδιο της πρώτης μου γραφής

Συγγραφέας: Ρένα Ρώσση - Ζαΐρη

Κατάστημα: €3.25
Apcer
Web: €2.86
Ποσότητα
Άμεσα Διαθέσιμο (2-7 ημέρες)
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
Σχόλια Χρηστών

¸íá äéáóêåäáóôéêü ôåôñÜäéï äñáóôçñéïôÞôùí ðïõ áêïëïõèåß ôçí ýëç ôïõ íÝïõ ó÷ïëéêïý âéâëßïõ ãéá ôç Ãëþóóá ôçò Á´ Äçìïôéêïý, ÃñÜììáôá - ËÝîåéò - Éóôïñßåò, êáé ðåñéëáìâÜíåé ôï Á´ êáé ôï ´ ôåý÷ïò. Ôï ðáéäß: - Æùãñáößæåé êáé ÷ñùìáôßæåé åéêüíåò. - Áíáðôýóóåé ôç ëåðôÞ êéíçôéêüôçôá êáé ôï óõíôïíéóìü ìáôéïý-÷åñéïý. - Ìáèáßíåé ôçí ïñèÞ öïñÜ êÜèå ãñÜììáôïò. - ÃñÜöåé ãñÜììáôá, ëÝîåéò, ðñïôÜóåéò, ìéêñÝò éóôïñßåò. - Áíáðôýóóåé ôç öáíôáóßá ôïõ. - Åîïéêåéþíåôáé ìå ôçí ïñèïãñáößá. - Åìðåäþíåé ôçí ýëç ôïõ ó÷ïëåßïõ. - Ìáèáßíåé äéáóêåäÜæïíôáò, ðáñÝá ìå ôç ÌáëÝíá êáé ôïí Íéêüëá.