Το τετράδιο των πρώτων μου αριθμών

Το τετράδιο των πρώτων μου αριθμών

Συγγραφέας: Ρένα Ρώσση - Ζαΐρη

Κατάστημα: €3.25
Apcer
Web: €2.86
Ποσότητα
Προσωρινά μη διαθέσιμο ( 1-3 εβδομάδες)
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
Σχόλια Χρηστών

¸íá äéáóêåäáóôéêü ôåôñÜäéï äñáóôçñéïôÞôùí ðïõ öÝñíåé ôï ðáéäß óå åðáöÞ ìå ôïõò ðñþôïõò áñéèìïýò. Ôï ðáéäß ìáèáßíåé ôïõò áñéèìïýò áðü ôï 1 ìÝ÷ñé ôï 20 êáé äéáóêåäÜæåé ðáñÝá ìå ôç ÌáëÝíá êáé ôïí Íéêüëá! Óôü÷ïé: - áíÜðôõîç ëåðôÞò êéíçôéêüôçôáò - óõíôïíéóìüò ìáôéïý-÷åñéïý - áíÜðôõîç ðáñáôçñçôéêüôçôáò - áíôéóôïé÷ßá åéêüíáò êáé áñéèìïý - áíÜðôõîç ëïãéêïìáèçìáôéêÞò óêÝøçò - åéóáãùãÞ óôéò ðñþôåò ìáèçìáôéêÝò Ýííïéåò - ìÝôñçóç áíôéêåéìÝíùí - áíÜðôõîç öáíôáóßáò.