Η πρώτη μου αλφαβήτα

Η πρώτη μου αλφαβήτα

Συγγραφέας: Ρένα Ρώσση - Ζαΐρη

Κατάστημα: €3.30
Apcer
Web: €2.90
Ποσότητα
Άμεσα Διαθέσιμο (2-5 ημέρες)
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
Σχόλια Χρηστών

¸íá äéáóêåäáóôéêü ôåôñÜäéï äñáóôçñéïôÞôùí ðïõ öÝñíåé ôï ðáéäß óå åðáöÞ ìå ôçí áëöáâÞôá êáé ôï âïçèÜ íá ôçí åìðåäþóåé. Ôï ðáéäß ìáèáßíåé ôá 24 ãñÜììáôá êáé äéáóêåäÜæåé ðáñÝá ìå ôç ÌáëÝíá êáé ôïí Íéêüëá! Óôü÷ïé: - áíÜðôõîç ëåðôÞò êéíçôéêüôçôáò - óõíôïíéóìüò ìáôéïý-÷åñéïý - áíÜðôõîç ðáñáôçñçôéêüôçôáò - ôáýôéóç åéêüíáò êáé ãñÜììáôïò - åéóáãùãÞ óôçí ðñþôç áíÜãíùóç - äéá÷ùñéóìüò öùíçÝíôùí êáé óõìöþíùí - áíÜðôõîç ëïãéêïìáèçìáôéêÞò óêÝøçò - áíÜðôõîç öáíôáóßáò.