Γράμματα και αριθμοί

Γράμματα και αριθμοί

Προγλωσσικές και προμαθηματικές ασκήσεις: Για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας

Κατάστημα: €15.75
Apcer
Web: €7.90
Ποσότητα
Εξαντλημένο από τον Εκδοτικό Οίκο, δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας.
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
Σχόλια Χρηστών

Ìßá ìÝñá îáöíéêÜ ãñÜììáôá êáé áñéèìïß ðáéäéÜ æùíôáíÝøáí ìáãéêÜ!!! Ðñþôá, ðñþôá ç áëöáâÞôá ìå ôï Üëöá êáé ôï âÞôá öôéÜ÷íåéò ëÝîåéò óôç óåéñÜ íá äéáâÜóïõí ôá ðáéäéÜ!!! Êé ýóôåñá ïé áñéèìïß ìðÞêáí üëïé óôç ãñáììÞ êáé öùíÜîáíå ìáæß æÞôù ç áñéèìçôéêÞ!!!

Συχνά αγοράζονται μαζί /