Όροι προγράμματος Parga Member card

Οποιοδήποτε  φυσικό  πρόσωπο  άνω  των  16  ετών  έχει  δικαίωμα  να  συμπληρώσει  τη  σχετική  αίτηση  κάρτας μέλους και  να  ενταχθεί  στο συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο αφορά την καταγραφή και ανάλυση των αγορών που κάνουν. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εκπτώσεων και προσφορών στα μέλη  και η ανάλυση της αγοραστικής τους τάσης.  Σε  περίπτωση  απώλειας  της  κάρτας  ο  κάτοχος  θα  πρέπει  να  το δηλώσει στην εταιρία Parga ούτως ώστε να αποφεύγεται δόλια χρήση αυτής.  

1.  Οι Όροι  και  Κανονισμοί  (περιλαμβανομένης  της  Πολιτικής  μας  περί  Προστασίας  Προσωπικών  Δεδομένων) καθορίζουν τους όρους μεταξύ της Parga Trading Ltd και κάθε κατόχου κάρτας. Ο κάτοχος κάρτας μπορεί να εγγραφεί στο Πρόγραμμα υποβάλλοντας αίτηση για εγγραφή Μέλους έχοντας έτσι τη δυνατότητα να λαμβάνει ειδικές  τιμές από  τις  αγορές  του.  Αν  υποβάλετε  Αίτηση  για  Εγγραφή  Μέλους  ή  χρησιμοποιήσετε  την  κάρτα μέλους  Parga,  αποδέχεστε  αυτούς  τους  Όρους  &  Κανονισμούς.  Μπορούμε  να  απορρίψουμε  οποιανδήποτε αίτηση αν πιστεύουμε ότι συντρέχει σοβαρός λόγος. 

2. Για κάθε κάτοχο κάρτας θα υπάρχει ένας Λογαριασμός στον οποίο θα καταγράφονται οι αγορές του μέλους.   Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική. Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της κάρτας.

3.  Η Εγγραφή στο Πρόγραμμα είναι δωρεάν.  

4.  Διατηρούμε το δικαίωμα  να  κλείσουμε  οποιοδήποτε  Λογαριασμό  στον  οποίο  δεν  υπάρχει  κίνηση  για  μία  συνεχή  περίοδο τουλάχιστον (48) μηνών. Μπορούμε επίσης, αφού ενημερώσουμε τον κάτοχο  κάρτας, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε  άμεσα  τα  δικαιώματα  οποιουδήποτε  κατόχου  κάρτας  ή/και  να  κλείσουμε  οποιοδήποτε Λογαριασμό ή/και να ακυρώσουμε οποιαδήποτε κάρτα αν οι κάτοχοι παραβούν τους Όρους & Κανονισμούς ή και αν παράσχουν οποιαδήποτε ψευδή ή παραπλανητική πληροφόρηση.

5. Ο κάτοχος κάρτας μπορεί να κλείσει το Λογαριασμό του οποιαδήποτε στιγμή, αφού μας ενημερώσει. Αν κλείσει ένας Λογαριασμός, χάνονται  όλα τα δικαιώματα του κατόχου. Η Parga Trading Ltd διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα του μέλους για 30 ημέρες από την ανάκληση της συμμετοχής του, για τη διασφάλιση των έννομων αξιώσεών της.  Η διαγραφή του μέλους από το πρόγραμμα μπορεί να γίνει είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) [email protected]  είτε αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην Parga Trading Ltd στη Διευθυνση Τσερίου 94, 2043 Στρόβολος Λευκωσία.

5.   Η Πολιτική μας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (που αποτελεί μέρος αυτών των Κανονισμών) καθορίζει τις πληροφορίες που θα συγκεντρώνουμε για τους κατόχους κάρτας, για το πώς ένας κάτοχος κάρτας χρησιμοποιεί την κάρτα του, καθώς και για το πώς αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν και ποιοι μπορούν να τις γνωρίζουν. Εμείς θα ενεργούμε σύμφωνα με την Πολιτική μας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η εταιρεία Parga Trading Ltd διατηρεί επίσης το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης του μέλους μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS) ή οποιουδήποτε άλλου μέσου επικοινωνίας στα στοιχεία επικοινωνίας του, που αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο της εγγραφής στο πρόγραμμα μέλους Parga για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εφόσον το μέλος δεν αντιταχθεί σε αυτή την επικοινωνία. (αρ. 15 του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Ν. 138(I)/2001)) Η ενημέρωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει ενημέρωση για τα προϊόντα της ή/και προσφορές ή/και διαγωνισμούς, ή/και εκδηλώσεις, την επικοινωνία για την διεξαγωγή ερευνών για τη βελτίωση των υπηρεσιών της προς τα μέλη της καθώς και άλλες προωθητικές ενέργειές της και την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών.Η Εταιρεία Parga διαφυλάσσει τα προσωπικά δεδομένα των μελών της και με κανέναν τρόπο και για καμία αιτία δεν τα μεταβιβάζει σε οποιοδήποτε τρίτο  παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται από το νόμο και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει παρθεί. Τα προσωπικά σας στοιχεία σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με την Parga Trading Ltd επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

6. Το μέλος έχει δικαίωμα αλλά και υποχρέωση πρόσβασης, διόρθωσης και επικαιροποίησης των προσωπικών του δεδομένων  και οφείλει να γνωστοποιεί την εταιρεία Parga trading Ltd για οποιανδήποτε αλλαγή.

7. Το μέλος ενημερώνεται ότι τα προσωπικά του δεδομένα δύναται να τύχουν επεξεργασίας από την Parga Trading Ltd ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεσή του σε περίπτωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της βάσει νόμου, όπως όταν τα σχετικά δεδομένα ζητούνται από τις φορολογικές αρχές στα πλαίσια ελέγχων ή για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων και εννόμων συμφερόντων της, όπως σε περιπτώσεις ενώπιον διοικητικών ή Δικαστικών αρχών.

6. Αν το μέλος μας γνωστοποιήσει ότι δεν επιθυμεί να του αποστέλλουμε ενημερωτικές πληροφορίες για προσφορές ή να ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί του για σκοπούς προώθησης, θα συμμορφωθούμε με το αίτημά του άμεσα. Το μέλος έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε και για οποιανδήποτε επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων εκτελείται με βάση τη συγκατάθεσή του,  χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. Η ανάκληση της συγκατάθεσης μπορεί να γίνει είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) [email protected]  είτε αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην Parga Trading Ltd στη Διευθυνση Τσερίου 94, 2043 Στρόβολος Λευκωσία.

Τρέχουσες Προσφορές

Περισσότερα